Menu

NowePieniądze

Finanse,giełda,pieniądze i bankowość w nowej odsłonie

Danina solidarnościowa podpisana

nowepienidze

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, podała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa tworzy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest odrębnym od pozostałych funduszy celowych Funduszem realizującym zadania określone w ustawie. Fundusz będzie finansował nowe zadania oraz nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych, określane w programach odpowiednio Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dysponentem Funduszu będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" - czytamy w informacji.

Środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będą przeznaczane na realizację:

1) programów rządowych i resortowych w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

2) zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ustawa określa źródła przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którymi są m.in.:

1) obowiązkowe składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które mają stanowić 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,

2) danina solidarnościowa.

"Danina solidarnościowa zostaje wprowadzona do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów - podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a ,art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 tej ustawy" - czytamy dalej.

© NowePieniądze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci